Tarieven en vergoedingen

Voor volwassenen vanaf 18 jaar kan de behandeling (deels) worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. In de polis van de zorgverzekering is vermeld welke psychische problemen voor vergoeding in aanmerking komen, de hoogte van de vergoeding, de voorwaarden die van toepassing zijn en de hoogte van het eigen risico.  De behandeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar kan worden vergoed door de woongemeente vanuit de Jeugdwet.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is  een verwijzing nodig van een erkend verwijzer. Voor volwassenen zijn erkende verwijzers de huisarts en medisch specialist. Voor kinderen zijn dat bovendien de jeugdarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Volwassenen vanaf 18 jaar

Gecontracteerde zorg
Wanneer u bij één van de verzekeraars bent aangesloten waarmee de praktijk een contract heeft afgesloten (gecontracteerde zorg), kunt u de kosten conform de polisvoorwaarden vergoed krijgen bij het tarief dat de zorgverzekeraar hanteert. De praktijk dient de factuur in bij de zorgverzekeraar.

Binnen de Specialistische GGZ (SGGZ)  worden de kosten berekend middels een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In Generalistische basis-GGZ (gb-GGZ) wordt gewerkt met prestatiegroepen. Zowel in de DBC’s als prestatiegroepen zijn directe tijd én indirecte tijd (o.a. verslaglegging) opgenomen.

De praktijk heeft voor 2020 contracten afgesloten met de zorgverzekeraars:
Multizorg VRZ: gb-GGZ / SGGZ
DSW: gb-GGZ / SGGZ

De praktijk heeft voor 2021 contracten afgesloten met de zorgverzekeraars:
ASR: gb-GGZ / SGGZ
DSW
: gb-GGZ / SGGZ
Zorg en Welzijn: gb-GGZ / SGGZ
Zilveren Kruis: gb-GGZ / SGGZ
CZ, Nationale NL, Ohra: gb-GGZ

Niet-gecontracteerde zorg
Wanneer de praktijk geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten, kan wellicht (een deel van) de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Het is wellicht raadzaam voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar hiernaar te informeren.

De praktijk hanteert zowel voor trajecten in de gb-GGZ als in de SGGZ 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarief. In dit geval betaalt u zelf de rekening, waarna (een deel van) de kosten conform de polisvoorwaarden door u gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor:
NZa tarief SGGZ 2020
NZa tarief gb-GGZ 2020
NZa tarief SGGZ 2021
NZa tarief gb-GGZ 2021
Betalingsvoorwaarden

De prijslijsten en betalingsvoorwaarden zijn ook in de praktijk aanwezig.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Gecontracteerde zorg
De praktijk heeft voor 2020 en 2021  contracten afgesloten met de onderstaande gemeenten:

  • Midden-Limburg: Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen, Weert en Nederweert.
  • Noord-Limburg: waaronder: Beesel, en Peel en Maas.

De praktijk heeft geen contract afgesloten met:

  • gemeente Venlo.

Na een verwijzing kan door de praktijk een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. Na toekenning van de beschikking worden de facturen door de praktijk ingediend bij, en betaald door de gemeente.

Zelf betalen

  • Indien u de behandeling voor uzelf of voor uw kind of jongere geheel zelf wenst te betalen, dan is een verwijzing niet nodig. Dit kan ook het geval zijn indien u binnen de volwassenzorg behandeling wenst voor een psychisch probleem dat niet valt onder de verzekerde zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
  • Het tarief betreft het NZa-tarief overige zorgproduct (OVP). In 2020 betreft het  € 110,27 per sessie van 45 minuten, in 2021 € 114,41.
  • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.
  • Zie www.lvvp.info voor meer informatie over vergoedingen

Afspraak annuleren of verzetten
Bij verhindering dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te informeren. Indien u niet of niet tijdig afmeldt, komen de kosten voor deze afspraak geheel voor uw rekening. Afspraken die worden geannuleerd vanwege overmacht en corona-gerelateerde klachten worden uiteraard niet in rekening gebracht.