Werkwijze en aanmelden

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de praktijk:
06 50 97 68 12.


In een telefonisch contact wordt een eerste inschatting gemaakt of u bij de praktijk op de juiste plek bent en wordt de werkwijze toegelicht.

Contact opnemen

Intake

Om te begrijpen wat er aan de hand is, wat de verwachtingen van de behandeling zijn, en welke hulp nodig is, zijn meestal meerdere gesprekken nodig.

Na de intake worden de DSM-classificatie, de behandeldoelen en een advies voor behandeling met u besproken. Mocht het behandelaanbod van de praktijk niet passend blijken te zijn, dan volgt een advies voor verwijzing.

Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de problematiek; kan de behandeling plaats vinden binnen de generalistische basis GGZ (gb-GGZ) of de specialistische GGZ (SGGZ).

In het eerste gesprek wordt ook de behandelovereenkomst besproken.
Klik hier voor meer informatie

Psychotherapie

De psychotherapeutische stroming van waaruit wordt gewerkt is voornamelijk persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie / EFT. De therapie kan worden aangevuld met cognitieve gedragstherapie (incl. ACT en mindfulness) en EMD-r.

Het behandelaanbod van de praktijk sluit aan bij volwassenen die

  • hun problemen willen begrijpen vanuit de levensloop en levenscontext,
  • middels psychotherapie onderliggende processen willen ophelderen en doorwerken, en
  • daarbij een actieve rol op zich willen en kunnen nemen voor hun veranderingsproces.

Wanneer de ontwikkeling van een kind / jongere verstoord dreigt te raken of stagneert vanwege psychische klachten, begint de therapie met in kaart brengen van het algehele functioneren, en het functioneren in (relatie met) zijn / haar omgeving. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij de problematiek en worden degenen betrokken die bij oplossing van de problematiek kunnen helpen.

Met name in het werken met kinderen kan naast gesprekken ook gebruik gemaakt kan worden van spel en andere non-verbale technieken.

Wilt u meer weten over:

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Gemiddeld genomen is de duur van psychotherapie 6 maanden tot 2 jaar.

"De dag dat een kind beseft dat geen enkele volwassene perfect is,
wordt hij een adolescent;
de dag dat hij hen vergeeft, wordt hij volwassen;
de dag dat hij zichzelf vergeeft, wordt hij wijs."

Alden Nowlan